کارت های دانشجويی هوشمند ( حافظه دار) با اخذ معرفينامه از اداره آموزش دانشکده و از طريق مراجعه به اداره رفاه و تعاون در اختيار دانشجويان قرار می گيرد. اغلب خدمات حوزه معاونت دانشجويی و فرهنگی شامل : رزرو و تحويل غذا ، پرداخت کمک هزينه ها ، خريد از بوفه ها ، ورود و خروج خوابگاه ، استفاده از اماکن ورزشی و ... بوسيله کارت های مذکور و از طريق دستگاه های مربوطه ارائه خواهد گرديد

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.