سرکار خانم عارفه جدیری 

کارشناس دانشجویی، فرهنگی

داخلی 145

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.