معرفی کارکنان

    

 سرکار خانم عارفه جدیری 

کارشناس دانشجویی، فرهنگی

داخلی 145

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.