1- کليه دانش آموختگان دانشگاه اعم از بدهکار و غيره می بايست در هنگام فراغت از تحصيل اقدام به تکميل فرم ميزان بدهی در امور دانشجويی دانشکده و ارسال فرم به اداره رفاه و تعاون دانشجويان اقدام نمايند.
2-کليه دانش آموختگان بدهکار حداکثر 6 ماه بعد از تاريخ فراغت از تحصيل ملزم به پرداخت بدهی های خود طبق اوراق بازپرداخت و در سررسيد تعيين شده می باشند.
3- مشمولين خدمت وظيفه می توانند با ارائه و ارسال گواهی معتبر از محل خدمت وظيفه به صندوق رفاه دانشجويان بازپرداخت بدهی های خويش را حداکثر به 6 ماه بعد از اتمام دوره سربازی موکول نمايند.
4- فارغ التحصيلان شاهد می توانند بدهی های خود را يکسال پس از فارغ التحصيلی پرداخت نمايند.
5- تمامی دانشجويان اخراجی يا انصرافی و يا ترک تحصيل ملزم به پرداخت کامل مبلغ دريافتی می باشند.
6- دانشجويانی که وديعه مسکن دريافت نموده اند در هنگام فراغت از تحصيل ، انصراف و يا انتقال می بايست کل مبلغ دريافتی را به صورت يکجا واريز نمايند.
7- دانشجويان انتقالی و جابجايی می بايست فرم ميزان بدهی را از دانشکده مربوطه دريافت نموده و پس از گذراندن مراحل تسويه حساب و تائيد اداره رفاه يک نسخه ازميزان بدهی را به صندوق رفاه و يک نسخه را به دانشگاه مقصد ارسال نمايند تا بعد از اتمام دوره تحصيل در صورت داشتن بدهی ، اوراق بازپرداخت از دانشگاه مقصد صادر شود.
8- دانشجويانی که به صورت ميهمان از خوابگاه دانشجويی استفاده نموده اند بعد از اتمام دوره ، می بايست کل هزينه خوابگاه را به صورت يکجا به حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز نمايند.
9- دانشجويانی که قصد داشته باشند هزينه خوابگاه خود را به صورت نقدی پرداخت نمايند شامل15% تخفيف خواهند شد

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.