تمامی دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه می بایست از طریق دریافت معرفی نامه از اداره رفاه و تعاون دانشجویی، نسبت به افتتاح حساب در بانک تجارت شعبه دانشگاه اقدام نمایند. بدیهی است استفاده از کلیه تسهیلات صندوق رفاه منوط به افتتاح حساب و اخذ تجارت کارت جوان می باشد.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.