دبیر هر واحد عالي ترین مقام اجرایي هر واحد است که مسؤولیت اجرای برنامه راهبردی و قوانین جاری مرکز را بر عهده دارد . دبیر هر واحد از طریق انتخابات و با رای شورای مرکزی واحد و توسط سرپرست واحد برای مدت یك سال تنفیذ می‌شود.

دبیران واحد علوم تغذیه و رژیم شناسی مرکز از ابتدا تا کنون

دوره‌ی سوم 95-1394

دوره‌ی دوم 94-1393

دوره‌ی نخست 93-1392

شهاب الدین رضایی

منیره سادات سید صالحی

محمدرضا شیری

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.