سرپرست مرکز پژوهش ها عالي ترین مقام رسمي مرکز است که در هر واحد به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و با حکم رئیس دانشکده برای مدت نامحدود منصوب مي شود. وی از اعضای هیئت علمي دانشگاه بوده که معتقد به پژوهش های دانشجویي است و مي تواند محیط مناسبي جهت فعالیت دانشجویان و همکاری با سایر اعضای هیئت علمي برقرار کند. سرپرست واحد دانشکده‌ی علوم تغذیه و رژیم شناسی مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان خانم دکتر محمودی هستند.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.