سرکار خانم آمنه شهبازی    

کارشناس امور بین الملل

داخلی 146

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.