دکتر مریم محمودی

عضو هیئت علمی

مرتبه ی علمی: دانشیار

لینک به CV

شماره تماس :021 88955569

داخلی 109

 معاونت بین الملل

هدف ما آموزش متخصصان غذاو تغدیه میباشد که بتوانند مشکلات  مربوط به تغذیه وغذا را  در قالب  پیام «سلول تا جامعه» حل کرده ومرزهای علوم تغذیه را درجهت خدمت رسانی به ایرانیان در نوردیده ونقشی تعیین کننده در مباحث بین المللی غذا وتغذیه  مخصوصا درمنطقه  خاورميانه داشته باشد.
در دنیای در حال تغییر، پاسخ های منصفانه، موثر، وکارا برای مشکلات  مربوط به غذا وتغذیه در سطوح ملی وبین المللی ، در پژوهش ها وعلوم مرتبط با  موضوعات سلولی ومولکولی تغذیه ، اپیدمیولوژی تغذیه، تغدیه جامعه  وسیاست گذاری غذا وتغذیه، یافته خواهدشد.متخصصانی که در این زمینه آموزش میبینند، قادر خواهند بود تا در خدمت رسانی به دولت وجامعه در کشورهمکاری کرده وکیفیت زندگی افرادرا در ایران بالا برده والگویی در این زمینه در کشور باشند.
هدف ما اموزش متخصصان غذا وتغذیه است که بتوانند مشکلات  مربوط به تغذیه وغذا را  در قالب  پیام«سلول تاجامعه» حل کرده ومرزهای علوم تغذیه را درخدمت رسانی به ایرانیان در نوردند.هدف ما تبدیل شدن به  COE است که نقشی موثررا درحوزه مباحث غذا و تغذیه  مخصوصا در خاورمیانه ایفا می کند.

اهداف اصلی:
•    تشویق وتسهیل  مشارکت در پیشرفت علوم ودسترسی به مرز های دانش
•    بهبود محیط آموزشی برای ایجاد خلاقیت های علمی وآموزش دانشمندان زبده
•    توسعه وتشویق همکاری های بین المللی علمی
•    توسعه علوم استراتژیک جدید برای پیشرفت ملی
•    مشخص کردن صورت جلسه های مهم ملی درعلم وتکنولوژی

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.