جناب آقای محمد رضا حبیبی

سرپرست امور اداری

تلفن: 88955746-021

 داخلی 103

 

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.