خانم فاطمه نوروزیان 

مسئول دفتر ریاست و کارگزینی هیات علمی

داخلی 101-142

 سرکار خانم زهرا عبداللهی 

مسئول دبیرخانه و امور رفاهی 

داخلی 140

 

آقای علی پیرزادیان

کارپرداز

داخلی 107 

مسئول امور عمومی

داخلی 137

آقای علی شهمرادی 

انبار دار

داخلی148

              

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.