شرح وظایف رئیس امور اداری دانشکده

1- دریافت دستور و وبرنامه کاری از معاونت اداری- مالی دانشکده
2- نظارت بر حسن جریان کلیه امورمربوط به واحدهای تحت سرپرستی
3- صدور دستورالعمل های لازم به منظور ایجاد هماهنگی  بین واحدهای تحت سرپرستی
4- راهنمایی کارکنان دانشکده وتقسیم کاروتعیین وظایف وحدود اختیارات ومسئولیت های پرسنل
5- نظارت بر حسن انجام امور آموزش کارکنان
6- نظارت بر حسن انجام امورمربوط به سیستم جامع پرسنلی
7- نظارت بر حسن انجام امورکارگزینی کارکنان برابر مقررات
8- نظارت بر حسن انجام اموربانک های اطلاعاتی
9- ایجاد زمینه های لازم برای جذب نیروی انسانی متعهد ومتخصص وکارامد ونگهداری نیروهای لایق وشایسته
10- نظارت  وبررسی بر حسن انجام امورمربوط به حضور وغیاب
11- جمع آوری  مقررات وقوانین کارکنان واعضای هیئت علمی
12- نظارت وسرپرستی امور دفتری وبایگانی
13- شرکت در جلسات وسمینارهای مختلف وتهیه گزارشات لازم جهت انجام امور مربوطه
14- صدور دستورالعملهای لازم  جهت هماهنگی بین واحدها
15- نظارت بر کلیه نامه های تهیه شده وپاراف آنها
16- - نظارت بر حسن اجرای کلیه امورمربوط به واحدهای تحت سرپرستی
17- نظارت بر امور رفاه کارکنان

 

شرح وظایف واحد اداری

1- دریافت دستور و وبرنامه کاری از معاونت اداری- مالی دانشکده
2- تعیین خط مشی وایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
3- شرکت در جلسات وسمینارهای مختلف وتهیه گزارشات لازم
4- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشکده
5- نظارت بر حسن انجام امور بانک های اطلاعاتی دانشکده
6- نظارت بر حسن انجام اموربهبود مدیریت وتحول اداری
7- ایجاد زمینه های لازم برای جذب نیروی انسانی متعهد ومتخصص
8- تعهد وتدوین نمودارهای کاری جهت کارکنان
9- همکاری با روسای مربوطه در حدود قوانین ومقررات مربوطه
10- نظارت بر کلیه نامه های تهیه شده از طرف واحد وپاراف آنها
11- رسیدگی به شکایات کارکنان دانشکده وصدور دستورات لازم  در مورد رفع آنها
12- نظارت بر کلیه امورارزشیابی واحد
13- همکاری با واحد سازمانی جهت ایجاد تدابیر لازم به منظور پیشرفت وبهبود امور جاری
14- مطالعه  مستمردستورالعمل های اجرایی ومقررات مربوط به آن
15- انجام سایر اموربرابر دستور مقام مافوق طبق مقررات

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.