1-واحد کارگزینی
2-واحد رفاهی
3-واحد تایپ
4-واحد دبیرخانه
5- واحد خدمات

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.