سرکار خانم فرناز سام خانیانی 

حسابدار

تلفن: داخلی 139

 

 

 

 

 

جناب آقای حسن شیرینی

امین اموال

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.