شرح وظایف رئیس امور مالی دانشکده
1- برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی دانشکده
2- نظارت بر گردش عملیات مالی
3- بهره گیری از نظامهای نوین مالی
4- مشارکت در تقسیم گیری تامین و استفاده بهینه از منابع مالی
5- نظارت بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی اموال
6- نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روش های مصوب مالی و معاملاتی
7- بررسی و تنظیم گزارشات مالی و مغایرتهای بانکی

شرح وظایف حسابدار مسئول دانشکده
1- تنظیم لیست حقوقی و سایر پرداختهای پرسنل و دستیاران و ارسال آن به دانشگاه و پیگیری جهت واریز به موقع آن
2- تنظیم و ثبت اسناد مالی مربوطه و تکمیل مدارک
3- رسیدگی و بررسی اسناد کارپردازی و سایر اسناد

شرح وظایف امین اموال دانشکده
1- ثبت کردن قبض انبار اموال خریداری شده و تخصیص پلاک و نصب آن بر روی اموال
2- صورت برداری از کلیه اموال غیر مصرفی در هر اطاق
3- تهیه لیست اموال مازاد و اسقاط و پیگیری تعیین وضعیت آنها از دانشگاه

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.