فرم درخواست آزمایشات و مواد مصرفی طرح ها

فرم درخواست آزمایشات و مواد مصرفی طرح ها

لینک دانلود

                                                                               

کد پژوهشیاری طرح:

عنوان طرح:                                                                                                                                                                          مرحله درخواست: 

  کد اخلاق:                                                                                                                                                                             تاریخ درخواست:                                                                                                                       

شماره IRCT:

 

  ردیف

وسایل و مواد مصوب در طرح

قیمت ثبت شده تاریخ پیشنهادی برای خرید ردیف

آزمایشات مصوب در طرح

قیمت مصوب تاریخ پیشنهادی برای انجام آزمایش
 1            
           
           
           
5       5      
6       6      
7       7      
8       8      
9       9      
10       10      
11       11      
12       12      
13       13      
14       14      
15       15      
16       16      
17       17      
18       18      
19       19      
20       20      
21       21      
22       22      
23       23      
24       24      

 

مراحل تایید، محل امضا و توضیحات:

-مجری طرح

 

-معاونت پژوهشی

         1.کارشناس پژوهش مسئول طرح ها

       

          2. معاون پژوهشی

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.