باسمه تعالي

 

 

 

روساي محترم مراكز تحقيقاتي

معاونين محترم پژوهشي دانشكده ها

 

سلام عليكم

       احتراماً به منظور حفظ حقوق دانشگاه درخصوص نتايج منتشرشده از طرح هاي پژوهشي دانشگاه و در راستاي آئين نامه        « اختصاص امتياز به نتايج طرح هاي تحقيقاتي » خواهشمند است به مجريان محترم طرح هاي پژوهش آن واحد تاكيد گردد كه در بخش تقدير و تشكر (Acknowledgment )مقالات منتشره فارسي و لاتين عبارت ذيل درج گردد :

مقاله فارسي :

"تقدير و تشكر: اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران به شماره قرارداد ................................مورخ ...../...../...13 مي باشد ."

مقاله لاتين  :

Acknowledgment: This research has been supported by Tehran University of Medical Sciences & health Services grant ……..   .

 

لازم به ذكر است كه پذيرش امتياز كسب شده توسط مقالات موضوع آئين نامه « اختصاص امتياز به نتايج طرح هاي تحقيقاتي » منوط به رعايت مورد فوق خواهد بود .

 

                          دكتر  اكبر فتوحي

                                                                                                                      معاون تحقيقات و فناوري

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.