برگزاری شورای پژوهشی به منظور:

1)بررسی طرح های پژوهشی ارسالی به این شورا و اعلام نظر کتبی شورا به مجریان طرح در باره مواردی که طبق نظر اعضا شورا نیاز به اصلاح دارند و دریافت پاسخ های مجریان و تشکیل شورا ی پژوهشی درصورت

نیاز جهت بررسی مجدد طرح در شورا

2) تصویب طرح ها پس از برطرف شدن نقایص احتمالی آن ها و سپس ارسال طرح های مصوب شورا به معاونت پژوهشی دانشگاه

3) پیگیری مراحل انجام کار و گزارش پیشرفت کار از طرف مجریان طرح

4) پیگیری گزارش نهایی طرح ها در هنگام خاتمه طرح های پژوهشی

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.