• پیگیری در خصوص مکان مناسب جلسات (در دانشگاه، دانشکده و یا هتل ها) با مسئولین شرکتها
• مکاتبه با آموزش و پرورش جهت انجام امور مشاوره تغذیه
• مکاتبه با بهزیستی جهت انجام امور مشاوره تغذیه
• مکاتبه با شرکتهای هواپیمایی
• مکاتبه با نیروی انتظامی جهت انجام امور مشاوره تغذیه
• پیگیری استفاده از وب سایت دانشکده جهت معرفی محصولات برتر غذایی و درآمدزایی برای دانشکده
• تهیه برنامه عملیاتی شورای ارتباط با صنعت و ارسال برای دانشگاه
• تهیه و تایید تفاهمنامه دانشکده با انجمن صنایع غذایی ایران
• تصویب انجام کلیه کارگاه ها و سمینارها از طریق شورای ارتباط با صنعت

• تسهیل فرایندهای مرتبط با خیرین نظام به دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی و ارائه خدمات مشاوره تغذیه به آنها

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.