امروزه با توجه به تغيير و تحولات سريع در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و محيطي برطرف كردن نيازهاي جامعه و رشد فنآوري به صورت عملي بدون انجام پژوهش هاي كاربردي و ارتباط مستمر و صحيح علمي و پژوهشي مراكز توليدي و نهادهاي خدماتي با مراكز دانشگاهي امكان‌پذير نيست. به بيان ديگر صنعت همان بستر واقعي ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تكامل است. بر همين اساس دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه بعنوان مديريت مستقل در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه راه‌اندازي شد و از تيرماه سال 1381 رسماً در حوزه دانشگاه آغاز به كار نمود و همزمان با شروع کار دفتر ارتباط با صنعت، انتقال فنآوري بين دانشکده  و صنعت مورد توجه وطرح های در ارتباط با صنعت آغاز شده و پس از تفویض اختیار دانشگاه به دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در تاریخ 25 بهمن ماه سال 96 این امر در دانشکده عملا وارد فاز جدیدی شد. در حال حاضر فعالیتهای شورای ارتباط با صنعت دانشکده زیر نظر معاونت پژوهشی می باشد که ریاست آن بر عهده دکتر حسینی بوده و دکتر سلطانی نیز  به عنوان نماینده دانشکده در دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه معرفی شده اند.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.