طرح های پژوهشی خاتمه یافته و اعتبار آن ها  به تفکیک سال

سال 1392 1393 1394 جمع
تعداد طرح 14 14 10 38
اعتبار پژوهشی(ریال) 1226074978 1194846415 977172553 3398093946

 

بر اساس جدول ‏4-2. در طی سه سال 92 -94 تعداد 38 طرح با بودجه 946/093/398/3 ریال خاتمه یافته است.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.