طرح های پژوهشی ارسالی به پردیس بین الملل  (سال 1394):

 

مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دکترای تخصصی جمع
تعداد 8 7 15
اعتبار پژوهشی (ریال) 1/587/034/000 5/730/629/948 7/317/663/948

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.