مفاد گزارش نهايي طرح های تحقيقاتي و ضمائم لازم

 

مجري محترم خواهشمند است چهارچوب كلي گزارش نهايي را به شرح زير رعايت نماييد :

الف) معرفي گزارش : شامل عنوان طرح، نام مجري يا مجريان ،فهرست با شماره گذاري صفحات و فهرست نمودار ها و جداول

ب)فصل اول : معرفي طرح دانسته هاي قبلي درباره مسئله (چهارچوب تحقيق و مروري بر متون ) و  بيان مسئله

ج) فصل دوم :  اهداف ، فرضيات و سئوالات تحقيق ، تعريف واژه ها ، پيش فرضها ، محدوديت هاي تحقيق و ملاحظات اخلاقي ) و مواد و روشها (نوع تحقيق ، جامعه مورد تحقيق ، نمونه پژوهش ، معيارهاي ورود و خروج مطالعه ، حجم نمونه و روش محاسبه آن ، محيط تحقيق ، روش نمونه گيري ، روش گردآوري داده ها ، روش پايائي و روايي ابزار گردآوري داده ها ، تجزيه و تحليل داده ها و روشهاي آماري

د)فصل سوم :  نتايج طرح  و يافته هاي آن  (جداول ، نمودارها ، آزمونهاي آماري)

ه )فصل چهارم : بحث و بررسي يافته ها ، خلاصه يافته ها ،مقايسه يافته ها با پژوهشهاي مشابه و پيشين،  تجزيه و تحليل يافته ها ، نتيجه گيري نهايي و پيشنهادها (پيشنهاد براساس يافته ها ، پيشنهاد براي طرحها و تحقيقات بعدي ، پيشنهاد براي سازمانها و ارگانهاي ذينفع )

و) فهرستها (منابع فارسي ، منابع لاتين )

ز) پيوست ها (پرسشنامه ها ، جداول و نمودارها ، عكسها ، برگه هاي مصاحبه،  فرم رضايت نامه، فرم ثبت مشاهده و …)

 

لطفاً گزارش نهايي را  در چهارچوب فوق تنظيم نموده و تاييديه معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز را اخذ و به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نماييد .( به صورت online)

ضمائم گزارش نهايي :

1- فرم خلاصه گزارش نهايي

2-چكيده انگليسي طرح

3-يك مقاله مربوط به طرح مذكور با رعايت مكاتبه شماره 254/132 مورخ 21/1/1385 (موجود در منوي اطلاع رساني پژوهشيار)

4- چكيده انگليسي مقاله

5-مدرك اعلام وصول submit مقاله مربوط به طرح تحقيقاتي (بر اساس امتياز درج شده در قرارداد)

نكته : پژوهشگر موظف است نسبت به رعايت دقيق آئين نامه كسب امتياز طرحهاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه سال 1385 اقدام نمايد.بنابراين نتيجه منجر به كسب امتياز شده را بايد در ظرف مدت مربوط به معاونت پژوهشي اعلام نمايد.

در طرحهاي HSR بجاي مقاله و مدرك اعلام وصول ، برنامه عملياتي و تاييديه ارائه برنامه به مراجع ذينفع ، ارائه گردد.

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.