آقای دکتر فریدون سیاسی

مدیر مسئول فصلنامه دانشکده

 

آقای دکتر ابوالقاسم جزایری

دبیر فصلنامه دانشکده

 خانم دکتر سکینه شب  بیدار

کمک سردبیر 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.