آقای دکتر حامد پورآرام

معاون آموزشی  دانشکده

 مرتبه علمی : دانشیار

 

 

 

خانم دکتر لیلا آزادبخت
معاون پژوهشی و عضو هیات علمی دانشکده
مرتبه علمی: استاد

 

آقای دکتر احمد اسمعیل زاده
نماینده گروه تغذیه جامعه
مرتبه علمی: استاد

آقای دکتر حسین ایمانی

نماینده گروه تغذیه بالینی

مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم دکتر فریبا کوهدانی

نماینده گروه تغذیه سلولی و مولکولی

مرتبه علمی: استاد

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ عضویت در شورای پژوهشی  اختتامیه ردیف
1 دکتر فریبا کوهدانی 1393/03/03

تا کنون

معاون پژوهشی دانشکده 

 

 2

دکتر احمد ساعدی صومعه علیا 

1391/12/04

1395/12/02

1393/10/01

تا کنون

سلولی ملکولی

 دانشکدهمعاون آموزشی

3 دکتر گیتی ستوده لنگرودی

1391/04/12 

1395/11/10

تغذیه جامعه
4 دکتر لیلا آزادبخت 1395/11/10

تا کنون

تغذیه جامعه
دکتر محمد جواد حسین زاده عطارزاده 1391/12/04

1393/04/14

تغذیه بالینی
6 دکتر کوروش جعفریان 1391/04/12

 تا کنون

تغذیه بالینی
7 دکتر حمیده پیشوا 1393/12/16

تاکنون

سلولی ملکولی
8 دکتر علی اکبر صبور یراقی 1393/10/01

1393/12/16

سلولی ملکولی

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.