سرکار خانم مهناز زارعی

سرپرست آزمایشگاه مرکزی

 آقای چهاردولی

 كارشناسان آزمايشگاه بیوشیمی تغذیه2

شماره تماس 42933035   

 خانم زارعی

كارشناسان مسئول آزمايشگاه بیوشیمی تغذیه 1

شماره تماس 42933057

 

 خانم شعبانی

کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی تغذیه 2

آزمایشگاه تغذیه بالینی و جامعه

شماره تماس 42933008

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.