جناب آقای محمدرضا حبیبی

مسئول روابط عمومی

تلفن: داخلی 103

 

سرکار خانم سحر زاهدی

کارشناس روابط عمومی

تلفن: داخلی 140

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.