جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه نائینی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه نائینی  با موضوع"بررسی اثرات مکمل نارینجنین بر سطح آمینوترانسفرازهای کبدی، پروفایل لیپیدی و باتوکاین Neuregulin-4 در بیماران چاق یا با اضافه وزن مبتلا به بیماری کبدچرب غیرالکلی" و استادان راهنما در این پایان نامه دکتر حسین زاده، دکتر رضایت و داوری استادان دکتر اصغری، دکتر محمدی  یک شنبه ١١ مهر1400 ساعت ٩  در سالن کنفرانس طبقه ششم برگزار می شود. 

 
جلسه جهت شرکت دانشجویان به دلیل کرونا و عدم تجمع به صورت مجازی نیز از لینک زیر برگزار می‌شود:
 
 
دانشجویان گرامی می‌توانند با کلیک بر روی لینک فوق و به صورت مهمان در این جلسه شرکت نمایند.
کلمات کلیدی