• آئین نامه عضویت در کتابخانه

فقط افراد دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی می توانند عضو شوند.

مدارک لازم برای عضویت اعضا هیئت علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی:

-  فایل حاوی اسکن یک قطعه عکس 4*3 ،

- آخرین حکم کارگزینی،

- تکمیل فرم عضویت.

سایر اعضا هیئت علمی و مدرسین حق التدریس که با دانشکده همکاری دارند با ارائه معرفی نامه کتبی از کارگزینی دانشکده تغذیه، فایل حاوی اسکن یک قطعه عکس 4*3 و تکمیل فرم عضویت، معادل زمان قرارداد حق التدریس و یا تا پایان همکاری ایشان با دانشکده وبا الزام تسویه حساب در پایان زمان قرارداد و همکاری می توانند عضو شوند.

مدارک لازم برای عضویت دانشجویان دانشکده تغذیه و دانشجویان رشته تغذیه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران:

- فایل حاوی اسکن یک قطعه عکس 4*3 ،

- ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی،

- تکمیل فرم عضویت.

دانشجویان میهمان با ارائه معرفی نامه از اداره آموزش دانشکده تغذیه،  فایل حاوی اسکن یک قطعه عکس 4*3 و تکمیل فرم عضویت، برابر زمان میهمانی و با الزام تسویه حساب در پایان دوره مربوطه می توانند به عضویت کتابخانه درآیند.

مدت اعتبار کارت عضویت

مدت اعتبار کارت عضویت اعضا هیئت علمی و کارکنان تا زمان بازنشستگی، انتقال، اخراج، مرخصی بیش از 3 ماه، ماموریت، استعفا و یا هرگونه قطع رابطه استخدامی است.

مدت اعتبار کارت عضویت دانشجویان برابر مدت اعتبار کارت دانشجویی می باشد.