اتوماسیون اداری:
1-    راهنمای تنظیمات اتوماسیون (دریافت فایل)
2-    راهنمای ارسال پیشنویس (دریافت فایل)
3-    دستور العمل تهیه نامه داخلی (دریافت فایل)
4-    دستورالعمل گردش نامه ها (دریافت فایل)
5-    پیشنویس های دریافتی (دریافت فایل)
6-    سوالهای متداول (دریافت فایل)