درباره ی دانشکده

 

معرفی- تاریخچه
بیوشیمی و تغذیه دو قسمت مهم از بخش اکولوژی انسانی، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی سالهای 1344 تا 1370 بودند. در سال 1371 واحد تغذیه وبیوشیمی (DNB) به عنوان یک واحد مستقل شروع به کار کرد. این واحد درجه MSPH را در تغذیه (ازسال 1350)، MSc را در بیوشیمی (از سال 1373) وPh.D علوم تغذیه را از سال 1374 ارائه کرد. در سال 1388، DNB به سه بخش مجزای تغذیه جامعه، تغذیه بالینی وتغذیه سلولی ومولکولی تقسیم شد.
این سه بخش اساس دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی(SNSD) را در اردیبهشت 1389 تشکیل داد. بخش سابق علوم تغذیه و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با (SNSD) در آبان 1389 ادغام گردید.

 

اهداف:
1- ایجاد ظرفیت وهمچنین آموزش های تخصصی در حوزه های مختلف تغذیه ورژیم درمانی
2- توسعه فرهنگ ودانش تغذیه
3- حفظ فرهنگ اصیل تغذیه ایرانی ومیراث معنوی آن
4- تشکیل یک مجمع اجتماعی برای همکاری های علمی افراد با سازمانهای ملی وفراملی و همچنین دولتی وغیر دولتی

 

چشم انداز
هدف ما آموزش متخصصان غذا و تغذیه میباشد که بتوانند مشکلات مربوط به تغذیه وغذا را در قالب پیام «سلول تا جامعه» حل کرده و مرزهای علوم تغذیه را در جهت خدمت رسانی به ایرانیان در نوردیده ونقشی تعیین کننده درمباحث بین المللی غذا و تغدیه مخصوصا درمنطقه خاورمیانه داشته باشد.
در دنیای در حال تغییر، پاسخ های منصفانه، موثر، و کارا برای مشکلات مربوط به غذا وتغذیه در سطوح ملی وبین المللی، در پژوهش ها ودانش مرتبط با موضوعات سلولی ومولکولی تغذیه، اپیدمیولوژی تغذیه، تغذیه جامعه وسیاست گذاری غذا وتغذیه، یافته خواهد شد. متخصصانی که در این زمینه آموزش میبینند قادر خواهند بود تا در خدمت رسانی به دولت و جامعه در کشورهمکاری کرده وکیفیت زندگی افراد را در ایران بالا برده والگویی در این زمینه در کشور باشند.

 

دسته بندی اهداف:
1-    دراختیار داشتن فارغ التحصیلان ودانش آموختگانی در زمینه علوم تغذیه وغذا به عنوان کسانی که اهداف مورد نظر را محقق میکنند.
2-    یکپارچگی علوم تغذیه وغذا برای اطمینان از منطقی و کارکردی بودن مفهوم «سلول تا جامعه» در آموزش، تعلیم و پژوهش
3-    الگوبودن در زمینه غذا و تغذیه و ترویج پژوهش های میان رشته ای در بالاترین سطح استاندارد های بین المللی
4-    افزودن کارایی سیاست گذاری ها و برنامه های غذا وتغذیه در مفهومی گسترده و همچنین اولویت های توسعه تغذیه در ایران
5-    تقویت پایه ای ، یکپارچگی عملکردها و انجام اقدامات اساسی در زمینه تامین امنیت غذا و تغذیه