جامعه استفاده کننده

استفاده از منابع در محل کتابخانه با ارائه کارت شناسایی برای عموم مجاز است.

اعضا کتابخانه ( اعضا هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی ) و دارندگان معرفی نامه (فرم امانت بین کتابخانه ای) از دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران می توانند کتاب امانت بگیرند.  

 

تاریخ بروزرسانی:1401/07/23