دکتر کوروش جعفریان

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد

لینک به CV

تلفن: 021 88993073 

داخلی 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی معاونت اداری مالی

این معاونت از دو حوزه امور اداری و امور مالی و همچنین حوزه های خدمات، امور عمومی، تدارکات (کارپردازی) و انبار و نقلیه تشکیل شده است. معاونت اداری مالی همچنین هماهنگی با معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده را بعهده دارد. برآورد اعتبارات مورد نیاز در حوزه های آموزشی ، پژوهشی، اداری و خدماتی و تدارکاتی دانشکده نیز از وظایف معاونت اداری مالی می باشد طوری که این معاونت با بررسی تعداد نیروی انسانی فعلی و همچنین تخمین دقیق نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه های مختلف، اعتبارات مورد نیاز برای انجام امور جاری، خرید وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی، مواد مصرفی آزمایشگاهی مورد نیاز دانشکده، رایانه، وسایل و ملزومات اداری، حقوق پرداختی به همکاران محترم هیات علمی و غیر هیات علمی، بودجه اضافه کار، دانشجویان دوره دکترای Ph.D را بدقت برآورد نموده و پیگیری پرداخت معوقات حقوقی پرسنل و تنظیم اسناد مالی و مکاتبات مربوط به بیمه و مالیات حقوقی را نیز انجام می دهد. تدوین چشم انداز و سیاستهای راهبردی دانشکده در حوزه مالی و اداری منطبق با اهداف دانشگاه در جهت اعتلای کیفیت و کمیت آموزش و پژوهش و ارتقای خدمات رسانی به پرسنل دانشجویان و مراجعین نیز در حیطه وظایف معاونت اداری مالی است.