جناب آقای دکتر احمدرضا درستی مطلق

مدیر واحد فن آوری اطلاعات

لینک به CV 

سرکار خانم مهندس الهام طالب 

مسئول واحد فن آوری اطلاعات

تلفن: داخلی 132