معرفی گروه توسعه آموزش

 

واحد توسعه آموزش
مرکز توسعه آموزش دانشگاه (EDC) مسئول ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه می باشد.کارکرد اصلی واحد توسعه آموزش دانشگاه (DEE) در دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی، که توسط EDC مورد حمایت قرار می گیرد، ارتقاء کیفیت آموزش در همه ابعاد آن می باشد.گروه های هدف نیز شامل دانشجویان واساتید دانشکده میباشند. DEEفعالیت های خود را از طریق سازماندهی کارگاه ها، اشتراک امکانات اعضای دانشکده وهمچنین دانشجویان (بالاخص فارغ التحصیلان ) وفارغ التحصیلان رشته های جدید درزمینه نوآوری های آموزشی، تکنیک های آموزشی جدید وهمچنین تحقیق در زمینه آموزش ، به اجرا درمی آورد. هدف نهایی، ارتقاء دانش تخصصی وقابلیت هاومهارت هایی مانند تکنیک های پیشرفته آموزش ویادگیری اساتید ودانشجویان می باشد.به طور ویژه، فعالیتهای DEE برای دستیابی به اهدافی شامل: برنامه ریزی آموزش، ارزیابی آموزش ، تحقیقات آموزش، مباحث نیروی انسانی وآموزش مجازی بکار می رود.