نرم افزار تحت وب کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران " آذرسا " و به آدرس زیر می باشد:

https://lib.tums.ac.ir/faces/login.jspx