دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

 

 

واحد رسیدگی به شکایات دانشکده

 

براساس موضوع ماده 4 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری، در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد در چهارچوب قوانین و مقررات از عملکرد واحد یا مقام مسئول می توانید با مراجعه به میز خدمت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، به صورت مکتوب نظرات خود را به مسئول واحد رسیدگی به شکایات این دانشکده ارسال کنید.

شماره مرکز پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت:190

شماره تماس مدیریت رسیدگی به شکایات دانشگاه : 81634114

شماره تماس دفتر رسیدگی به شکایات دانشکده : 88955746 داخلی114و103