پایان نامه

پایان نامه ها ی گروههای آموزشی "تغذیه جامعه"، " تغذیه بالینی" و " تغذیه سلولی ملکولی " در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی فقط به صورت چاپی و در محل کتابخانه دردسترس می باشد. اولین پایان نامه دانشکده تغذیه در تاریخ 21/12/89 دفاع شده است. 

پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه در رشته تغذیه در این کتابخانه نگهداری می شود.

 

تاریخ بروزرسانی:1401/7/23