جناب آقای دکتر حامد پورآرام

مسئول روابط عمومی

تلفن: داخلی 108

                        

سرکار خانم زهرا عبدالهی

کارشناس روابط عمومی

تلفن: داخلی 140