معرفی دفتر ارتباط با صنعت دانشکده

 

 

امروزه با توجه به تغییر و تحولات سریع در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیطی برطرف کردن نیازهای جامعه و رشد فنآوری به صورت عملی بدون انجام پژوهش های کاربردی و ارتباط مستمر و صحیح علمی و پژوهشی مراکز تولیدی و نهادهای خدماتی با مراکز دانشگاهی امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر صنعت همان بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است. بر همین اساس دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه بعنوان مدیریت مستقل در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه راه‌اندازی شد و از تیرماه سال 1381 رسماً در حوزه دانشگاه آغاز به کار نمود و همزمان با شروع کار دفتر ارتباط با صنعت، انتقال فنآوری بین دانشکده  و صنعت مورد توجه وطرح های در ارتباط با صنعت آغاز شده و پس از تفویض اختیار دانشگاه به دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در تاریخ 25 بهمن ماه سال 96 این امر در دانشکده عملا وارد فاز جدیدی شد. در حال حاضر فعالیتهای شورای ارتباط با صنعت دانشکده زیر نظر معاونت پژوهشی می باشد. دکتر سعید حسینی مسئول ارتباط با صنعت دانشکده می باشند و دکتر مجتبی سلطانی نیز به عنوان نماینده دانشکده در دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه معرفی شده اند.

 

اعضا و نمایندگان شورای ارتباط با صنعت وجامعه گروههای دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دکتر حسین زاده ، ریاست دانشکده

دکتر آزادبخت، معاون پژوهشی دانشکده

دکتر حسینی، مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده

دکتر جعفریان معاون اداری و مالی دانشکده

دکتر پورآرام معاون آموزش دانشکده

دکتر محمودی معاون بین الملل دانشکده

دکتر کشاورز نماینده گروه تغذیه بالینی

دکتر اسماعیل زاده نماینده گروه تغذیه جامعه

دکتر پیشوا نماینده گروه سلولی و مولکولی

مصطفی صابریان رابط و دبیر شورا