معرفی فعالیت های پژوهشی دانشکده

1- انجام پژوهش ها در راستای حل مشکلات جامعه

2-انجام طرح های کاربردی و هدفمند سازی پژوهش

3- کمک به افزایش کیفیت پژوهش ها ( راهکار های ارتقا کیفیت پروپوزال ها و بهبود کیفیت داوری طرح های پژوهشی )

4-تشویق محققین به سمت طراحی طرح های محصول محور

5.تسهیل فرآیند تصویب طرح ها

6. ارتقای فعالیتهای پژوهشی دانشکده :امکان استفاده از داده های موجود نظیر کوهورت کارکنان دانشگاه  و عقد تفاهم نامه جهت انجام کارهای پژوهشی با بیمارستان رازی و تشکیل کارگروه تغذیه و کوید ۱۹ و همکاری جهت انجام طرح های پژوهشی با بیمارستان ضیاییان 

برگزاری شورای پژوهشی به منظور:

1)بررسی طرح های پژوهشی ارسالی به این شورا و اعلام نظر کتبی شورا به مجریان طرح در باره مواردی که طبق نظر اعضا شورا نیاز به اصلاح دارند و دریافت پاسخ های مجریان و تشکیل شورا ی پژوهشی درصورت

نیاز جهت بررسی مجدد طرح در شورا

2) تصویب طرح ها پس از برطرف شدن نقایص احتمالی آن ها و سپس ارسال طرح های مصوب شورا به معاونت پژوهشی دانشگاه

3) پیگیری مراحل انجام کار و گزارش پیشرفت کار از طرف مجریان طرح

4) پیگیری گزارش نهایی طرح ها در هنگام خاتمه طرح های پژوهشی

 
 
 

معرفی فعالیت های پژوهشی دانشکده